UA-35100124-1

Prawnik Bydgoszcz

Prawnik Kamil Koźliński prowadzi kancelarię radcy prawnego w Bydgoszczy oraz w filię w Iławie
w ofercie dla osób fizycznych – znajdziemy:

w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego
unieważnienie małżeństwa, sprawy o rozwód, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, sprawy alimentacyjne, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, separacja, adopcja i przysposobienie, sprawy alimentacyjne.

w zakresie prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
doradztwo prawne, odwołanie od decyzji, reprezentowanie na każdych etapach sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi, zażalenia na postanowienia administracyjne, skarga do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania)

w zakresie prawa spadkowego
dzielenie spadku, wykonywanie poleceń i zapisów, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego, stwierdzenie nabycia spadku

w zakresie prawa pracy
ustalenie istnienia stosunku pracy, egzekwowanie roszczeń pracowniczych, niesłuszne zwolnienie, mobbing, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, doradztwo w zakresie dyskryminacji, zakaz konkurencji,

w zakresie prawa kanonicznego
sprawy dotyczące o stwierdzeniu nieważności małżeństwa (rozwód kościelny)

w zakresie prawa cywilne
podział majątku wspólnego, ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie i wywłaszczenie, ochrona własności i zniesieniem współwłasności,  odszkodowania i zadośćuczynienia, oraz dochodzeniem należności od firm ubezpieczeniowych, najem i dzierżawa oraz eksmisja, umowami cywilno – prawne (od dzieło, zlecenie…),

 w ofercie dla przedsiębiorców – znajdziemy:

w zakresie prawa gospodarczego
wszechstronna obsługę prawna (kodeks spółek handlowych oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotów gospodarczych – zarówno mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych oraz ich rejestracji;

w zakresie prawo spółdzielczego
doradztwo oraz obsługa spółdzielni mieszkaniowych. Opracowywanie dokumentów spółdzielczych, regulaminów, statutów, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach członków. Doradztwo przy przekształceniach, procesach sądowych oraz podziałach.

w zakresie prawa administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
zażalenie na postanowienia administracyjne, doradztwo prawne, skarga do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania), odwołanie od decyzji, reprezentacja na każdym etapie spraw, od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego
reprezentacja kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i dokumentacji, negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia, inicjowanie rozmów z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego (możliwość zawarcia układu), prowadzenie postępowania naprawczego, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, reprezentacja klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.

w zakresie windykacji należności
monitoring oraz windykacja wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, prowadzenie negocjacji w zakresie odzyskania należności oraz zawierania ugód z dłużnikami, prowadzenie wywiadu gospodarczego

w zakresie prawa pracy
przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie i opiniowanie regulaminów (regulamin wynagradzania, regulamin pracy, kodeksy korporacyjne), sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych). Pomoc i wsparcie klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą, w tym doradztwo w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, prowadzenie sporów zbiorowych, konsultacji i informacji pracowniczej. W zakresie zbiorowych stosunków pracy: doradztwo w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

 

Radca prawny Kamil Koźliński
prawnik  Bydgoszcz, ul. Kujawska 12

informacje na temat oferty prawnej na kancelaria Kamil Koźliński

TOP